Vammalan Kumiväen sairauskassa

Vammalan Kumiväen sairauskassa on ns. täydennyskassa, joka korvaa vakuutetuilleen sairauskassan sääntöjen mukaisia lisäetuuksia. Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset on ensin haettava Kelasta.

Kassan vakuutettuja ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt. Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja enintään 4 kuukautta kestäväksi.

Toimintapiirin muodostavat Teknikum Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt sekä Teknikum –yhtiöt Oy:n toimihenkilöt. Kassan vakuutussuhde on toimintapiiriin kuuluville työntekijöille pakollinen ja toimihenkilöille vapaaehtoinen. Toimihenkilöiden on haettava vakuutussuhdetta kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat Teknikum Oy:n palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan vakuutettuja yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta.

Edelleen toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja työttömyysturvalain mukaisiin ns. työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ja on irtisanottu työnantajan palveluksesta taloudellisista tai tuonnollisista syistä. Kassan vakuutussuhteen pitää olla kestänyt ennen erottamista vähintään 10 vuotta eikä henkilö saa toimia ansiotyössä eikä yrittäjänä tuona aikana.

Kassan hallituksen tehtävänä on todeta vakuutussuhteen edellytysten olemassaolo.

Vakuutusmaksu on 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta tai eläkkeestä.